Jdi na obsah Jdi na menu
 


Milí návštěvníci stránek,

mým přáním je, aby se staré pohlednice Žďáru z krabic mé sbírky prostřednictvím těchto stránek dostaly i k Vám domů a udělaly radost i někomu jinému. Těším se na Vaše hodnocení, připomínky, dotazy či komentáře. Uvítám i případná doplnění a upřesnění.

Sbírku pohlednic se snažím i nadále rozšiřovat. Pokud mi budete moci nabídnout k výměně či prodeji originály pohlednic města Žďáru nad Sázavou a jeho blízkého okolí, které Vám již nejsou k užitku, budu samozřejmě rád.

V současné době pracuji na tvorbě katalogu žďárských pohlednic z mé sbírky. Ukázku katalogového listu naleznete zde. Katalogizace je časově náročná a osobně ji vidím jako běh na dlouhou trať. Snad se mi do budoucna podaří tento projekt zdárně dokončit. Držte mi palce...

Doufám, že Vám návštěva stránek udělala radost a třebas i vyvolala příjemné vzpomínky spojené s minulostí ve Žďáře.

K případným nabídkám pohlednic a ke kontaktu můžete využít komentáře níže nebo e-mailovou adresu info@pohlednicezdar.cz.

Martin Novák

Žďár nad Sázavou

e-mail: info@pohlednicezdar.cz

 

Webové stránky:

http://www.zdarns.estranky.cz/

https://www.pohlednicezdar.cz/

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Delivery of your email messages.

ContactWrigh, 16. 1. 2021 2:30

Gооd dаy! pohlednicezdar.cz

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd аppеаl соmplеtеly lеgаl?
Wе prоvidе а nеw mеthоd оf sеnding businеss prоpоsаl thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh businеss prоpоsаls аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype live:feedbackform2019
WhatsApp - +375259112693